MITSUBISHI TRITON เบนซิน วิธีเข้าสแกนแบบ Manual (กรณีหาเลขVinไม่ได้) กล่องเครื่องยนต์ / ตัดสูบ

MITSUBISHI TRITON เบนซิน Health Report เช็คทั้งระบบ  Search Code เข้า Google ดูแนวทางแก้ไข